2014. augusztus 8., péntek

Az örök fejlődés Istenben

Ahogyan a világegyetem tágul, Istenről és a világegyetemről megszerzett tudásunk, ezáltal pedig a kereszténységről ismert tudásunk és hitünk is tágul.
Isten megismerésére is egy örökkévalóság kell. Végtelen, egyre nagyobb öröm és felfedezések részesei leszünk Őbenne, akkor mikor már a "tükör", amely által, "homályosan látunk", azaz a testünk már nem lesz, és meglátjuk Őt végtelenségében. Hiszem ezt. Így pedig az örökkévalóság is egy folyamatos felfedezés és egyben fejlődés is lesz Ővele és Őbenne.  Fejlődünk a végtelenbe, hiszen Isten képmásai vagyunk. Míg Ő maga a végtelen, az Örök jelen, addig mi teremtményei megkaptuk tőle azt az ajándékot, hogy megtérve vele maradva, az isteni képmáshoz méltóan elinduljunk a végtelen fejlődésünk útján Őbenne; bár természetesen az Ő nagyságát soha el nem érve.

Teremtmények vagyunk, de végtelen lehetőséggel. Ez pedig hatalmas ajándék Urunktól, Istenünktől.

Úgy vélem Pál erről beszélt, mikor ezt írta:
"... mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről, dicsőségre."
(Pál Korintusiakhoz írt 2. levele 3,18)
Továbbá:
"felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt."

Láthatjuk ezekből az idézetekből is, hogy itt egy végtelen folyamatról van szó.

Úgy érzem hihetetlenül mély dolgok ezek, főleg, akkor ha ezt a gondolatot, ezt a megújulást nemcsak a földi létünkre, hanem tovább is vonatkoztatjuk, úgy ahogyan fentebb leírtam.

Pascal fogalmazta meg az alábbi gondolatot:
"Az ember végtelenül több, mint ember."
Az ő képmására teremtettünk., és ez hatalmas felelősség számunkra. Az anyagnál valóban végtelenül többek vagyunk. Az ember szelleme időben, egy irányban: a jövőre nézve végtelen.

A folyamatos dicsőségről, dicsőségre való formálódásunkról írta Sík Sándor piarista szerzetes:
"Ezt tanítja Pál apostol: Akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tiétek (kiemelés tőlem), ti pedig Krisztuséi vagytok." (1 Kor. 3,22-23)
Aki a kereszténységet kötöttnek, befejezettnek véli, annak sejtelme sincs róla, mi a kereszténység. A csillagászok egy része ma azt tanítja, hogy a világmindenség egyre tágul. Még egy kozmosz van, amely egyre tágul; a kereszténység. A keresztény világkép szüntelenül tágul, minden új igazság, minden új találmány, az emberélet minden új igaz színe beletartozik, tágítja, mélyíti. Így tágul kifelé és befelé, nagyságban, szélességben és intenzitásban is, míg egyszer majd beletágul a Végtelenbe és örökkévalóságba, az Istenbe."

Az Ő képmására teremtettünk, és ez a szó szoros értelmében végtelenül több, mint ahogy sokszor gondoljuk.

2014. május 5., hétfő

Infra-vékony, mint a test és lélek kapcsolódása


"Infra-vékony" című grafikám. A grafika elkészültéhez az ötletet Marcel Duchamp képzőművész egy rövid, titokzatos mondatában szereplő szó: az infra-vékony adta, amely szót kötik a kvantumfizikában használt energia fogalmához is, illetve Beke László szerint olyan kapcsolatokat jelent, melyek egybetartoznak, azonban egymással mégsem érintkezhetnek: például az élet és halál, illetve olyan időben és térben közel álló fogalmak, kapcsolatok, amelyek a végtelenbe közelítenek egymáshoz, de sosem kapcsolódnak össze (pl.: matematikában a hiperbola).

A teljes Duchamp-i mondat így hangzik: "Amikor a dohányfüst érződik, annak szájából is, aki kileheli, a két illat infra-vékony révén forr össze."

Az én értelmezésemben, melyet a grafika is jelez, a test és lélek, élet és halál kapcsolódásait fejezi ki a grafikám.kapcsolódásai
A felhők és a föld határán lévő vékony aranysárga vízszintes vonal - amely az infra-vékony kifejezést szimbolizálja - egyben utal a Bibliában, a Prédikátor könyvében található ezüstkötél szóra is, amely szintén a lélek és a test összeköttetésének finom, infra-vékony létére utal, amelynek elszakadása, a halált jelenti, és a visszatérést a Forráshoz, magához Istenhez:
"Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba." (Prédikátor Könyve 12,6)


A tapasztalat és a valóság egysége: a meghallgatott ima

A tapasztalat és a valóság egysége: a meghallgatott ima

Amit imáinkban hittel kérünk, az már Istenben valóság, hiszen Ő nem az időben, hanem a felett, az időtől függetlenül létezik. Ami Istenben már valósággá lett imáink által, azt nekünk, emberként az előttünk lévő jövőben - mivel mi az idő linearitásában létezünk - el kell jutnunk az időben arra a pontra, ahol a Krisztusban lévő valóság, tapasztalatunkká válik számunkra. Ha ide elérkezünk az ember ekkor mondja: "végre meghallgatott az Úr..." Pedig az Úr, ha hittel kérünk, már akkor meghallgatta imánkat, mikor először kértük, abban a pillanatban Istenben valósággá lett; csak emberként el kell jutnunk időben arra a pontra, ahol tudatunk, tapasztalatunk eggyé válik a valósággal.